فطریه امسال با احتساب گندم ۲۰ هزار تومان

فطریه امسال با احتساب گندم ۲۰ هزار تومان

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: فطریه امسال با در نظر گرفتن گندم نزدیک به ۲۰ هزار تومان است.