فیرحی: واقعه عاشورا نتیجه تعارض میان سنت پیامبر و سنت برساخته بود

فیرحی: واقعه عاشورا نتیجه تعارض میان سنت پیامبر و سنت برساخته بود

دوشنبه ۰۵ اسفند - سیاست

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در تعارض میان سنت برساخته و سنت پیامبر که ایده اصلاحی امام حسین (ع) بود، انتخابی سخت به جامعه پیشنهاد شد؛ برخی بر این باور بودند که باید با امام حسین (ع) مماشات کرد و عده‌ای در مقابل معتقد بودند چون ایشان مغضوب خلیفه‌ای است که معیار وحدت مسلمانان شده، باید جان‌شان را گرفت.