قبل از جهش تولید به فکر رفع موانع آن باشیم

قبل از جهش تولید به فکر رفع موانع آن باشیم

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اقتصادی

یک کارشناس حوزه کار جهش تولید را کاری بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و گفت: همه حاکمیت و قوایی که در قالب دولت تعریف می‌شوند باید بسیج شوند تا شعار محوری امسال به شکل معنی داری تحقق یابد و ما در پایان سال ۱۳۹۹ بازخورد اقدامات صورت گرفته در زمینه جهش تولید را شاهد باشیم.