قدردانی واعظی از مردم

قدردانی واعظی از مردم

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

رییس دفتر رییس جمهور از مردم برای مشارکت در انتخابات تشکر کرد.