مبلغی: مجلس خط فقرزدایی را سرلوحه خطوط اصلی فعالیتش قرار دهد

مبلغی: مجلس خط فقرزدایی را سرلوحه خطوط اصلی فعالیتش قرار دهد

چهارشنبه ۰۷ آبان - اقتصادی

یک عضو مجمع نمایندگان استان لرستان پیشنهاد کرد: مجلس کمیته‌ای ویژه متشکل از کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و قضایی برای سیاست‌های فقرزدایی تشکیل دهد.