مسئولان نظام محور توسعه و پیشرفت را دانشگاه و دانشجو بدانند

مسئولان نظام محور توسعه و پیشرفت را دانشگاه و دانشجو بدانند

یکشنبه ۱۷ فروردین - علمی

نماینده مردم دشتستان عنوان کرد: اگر به دنبال کشوری توسعه یافته در همه ابعاد هستیم باید محور را به سمت دانشگاه ها ببریم و امیدواریم روزی برسد که همه مسئولان نظام به این موضوع توجه خاص داشته باشند و محور توسعه و پیشرفت را دانشگاه و دانشجو بدانند.