مسکن مهر نیمه‌تمام به ۵۰ هزار واحد رسید

مسکن مهر نیمه‌تمام به ۵۰ هزار واحد رسید

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

در شرایطی که تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۷۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام بود هم اکنون این تعداد به ۵۰ هزار واحد رسیده است.