مشارکت حداکثری و اصل حضور در انتخابات هم حق و هم تکلیف است

مشارکت حداکثری و اصل حضور در انتخابات هم حق و هم تکلیف است

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان با اشاره به حساسیت انتخابات پیش رو گفت: تاکید بر مشارکت حداکثری و اصل حضور به عنوان حق و تکلیف مهم است و باید بدانیم که حضور در انتخابات حق مردم است تا سرنوشت خود را تعیین کنند و با نگاه ارزشی و دینی همه نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی مسئولیت دارند و شرکت در انتخابات به نوعی تکلیفی بر عهده ما می باشد.