مصرف انرژی تجدیدپذیر در آمریکا رکورد زد

مصرف انرژی تجدیدپذیر در آمریکا رکورد زد

شنبه ۱۵ آذر - اقتصادی

مصرف انرژی تجدیدپذیر در آمریکا در سال ۲۰۱۹ برای چهارمین سال متوالی رشد کرد و انرژی بادی و چوبی و انرژی ضایعات هر یک سهم ۲۴ درصدی از کل مصرف انرژی تجدیدپذیر در این کشور داشتند.