منصور اوجی خود شیراز بود

منصور اوجی خود شیراز بود

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

ایرج زبردست می‌گوید: اوجی شبیه شعرش بود، اوجی خود شیراز بود، و خوشا او که چون گلی شکفت و چون گلی رفت… با هفت‌هزارسالگان  سر به سر شد و در ابدیت جاری شد…بعد از مرگ شاعر زیباتر می‌شود.