موزه عکاسی در خانه‌های سنتی کاشان

موزه عکاسی در خانه‌های سنتی کاشان

«حسین فرمانی» – عکاس – سیزدهم ژوئن دو مرکز عکاسی در خانه‌های سنتی واقع در شهر کاشان افتتاح خواهد کرد. او همچنین قصد دارد یک موزه عکاسی در آوریل سال آینده در کاشان تاسیس کند.