مولاوردی: دنبال ارتقای جایگاه مجلس هستم

مولاوردی: دنبال ارتقای جایگاه مجلس هستم

یکشنبه ۲۷ بهمن - سیاست

معاون پیشین رئیس جمهور و داوطلب انتخابات مجلس گفت: برنامه های من در مجلس ارتقاء جایگاه مجلس، کارآمدی و تحقق اصل حاکمیت قانون است.