ناتوانی فقیرترین کشور جهان برای پرداخت بدهی نفتی

ناتوانی فقیرترین کشور جهان برای پرداخت بدهی نفتی

سه شنبه ۲۹ مهر - اقتصادی

چاد در پی سقوط قیمت نفت، از شرکت گلنکور خواست پرداخت وام نفت در برابر پول را امسال متوقف کند.