ناسا ابزار سوختگیری در فضا را آزمایش کرد

ناسا ابزار سوختگیری در فضا را آزمایش کرد

دوشنبه ۲۰ مرداد - علمی

آژانس فضایی آمریکا (ناسا) ابزاری موسوم به “ابزار چند منظوره مأموریت سوخت گیری رباتیک ۳” را که قرار است عملیات سوخت گیری رباتیک را خارج از ایستگاه فضایی انجام دهد، آزمایش کرد.