نجات اکوسیستم‌های دریایی با مدیریت حفاری در بستر دریاها

نجات اکوسیستم‌های دریایی با مدیریت حفاری در بستر دریاها

یکشنبه ۳۰ شهریور - علمی

پژوهشگران آمریکایی قصد دارند با برطرف کردن شکاف‌های علمی در مورد حفاری در بستر دریاها، به مدیریت بهتر این کار و نجات اکوسیستم‌های دریایی کمک کنندـ