نظر قانونگذار بر این است که تا کشف حقیقت اعترافات منتشر نشود

نظر قانونگذار بر این است که تا کشف حقیقت اعترافات منتشر نشود

پنج شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ - سیاست

یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به اصول قانون اساسی و وظایف دادگاه‌ها در مورد کشف حقیقت، نظر قانونگذار این بوده تا زمانی که حقیقت کشف نشده و اعترافات و دلایل توسط دادگاه ارزیابی نشده است، اقدامی در خصوص انتشار آنها به عمل نیاید.