نقش فناوری‌های نرم در توسعه اقتصاد فرهنگی

نقش فناوری‌های نرم در توسعه اقتصاد فرهنگی

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی به تقویت اقتصاد فرهنگی و استفاده از فناوری‌های نرم در بهبود اشتغال و کسب درآمد تأکید کرد.