نمایشگاه قرآن در توزیع عدالت فرهنگی نقش خوبی ایفا کرد

نمایشگاه قرآن در توزیع عدالت فرهنگی نقش خوبی ایفا کرد

دوشنبه ۲۴ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیر انتشارات جمال معتقد است رسالت نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم، توزیع عدالت فرهنگی بوده که به خوبی در این نمایشگاه اجرا شده است.