همتی معاون اقتصادی دولت خود را مشخص کرد

همتی معاون اقتصادی دولت خود را مشخص کرد

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از تعیین تیمور رحمانی به عنوان معاون اقتصادی دولت خود در صورت پیروزی خبر داد.