وفاقی ممکن، مبارک و بس ضرور

وفاقی ممکن، مبارک و بس ضرور

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسش گران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند.