پاسخ دفتر رییس جمهور به کیهان: در مسیر خواست امریکایی ها حرکت نکنید

پاسخ دفتر رییس جمهور به کیهان: در مسیر خواست امریکایی ها حرکت نکنید

شنبه ۱۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- دفتر رییس جمهور طرح برخی مطالب و ادعاها را در سرمقاله روزنامه کیهان«سست، مغرضانه، خلاف عدالت و واقعیت نسبت به دولت» و حاوی «انتساب برخی اتهامات ناروا» توصیف کرد و در جوابیه ای به این روزنامه، «نفی کارنامه دولتی را که با تمام توان در خط مقدم تحریم های ضد بشری امریکا ایستاده است»، به معنای قدم برداشتن در مسیر خواست امریکایی ها دانست.