پیش‌بینی تاثیر کرونا بر رشد تولید ملی ایران

پیش‌بینی تاثیر کرونا بر رشد تولید ملی ایران

پنج شنبه ۱۵ خرداد - علمی

نتایج یک پژوهش با در نظر گرفتن اثرات شیوع بیماری کووید-۱۹ در ایران نشان می‌دهد که تولید با فرض ثبات سایر شرایط در بهترین سناریو دارای رشدی معادل ۴٫۱۷- درصد خواهد بود. در بدترین سناریو رشد می‌تواند تا ۱۷٫۵- درصد کاهش یابد.