چند تریلیون “سیکادا” پس از ۱۷ سال از زیر زمین بیرون می‌آیند!

چند تریلیون “سیکادا” پس از ۱۷ سال از زیر زمین بیرون می‌آیند!

سه شنبه ۲۵ خرداد - سیاست

به نظر می‌رسد که چندین تریلیون حشره “سیکادا”(زنجره‌وار) پس از ۱۷ سال در حال بیرون آمدن از زیر زمین هستند، اما این اتفاق آنچنان که به نظر می‌رسد، ترسناک نیست.