چه کسی مسئول است؟

چه کسی مسئول است؟

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

دفعه سوم، کسی که آن طرف خط بود گفت: آنجا مگر دیوانه خانه است؟! مسئول ندارد؟! گفتم: خودم هستم. گفت: پس اینها چه کسانی هستند که مدام می‌گویند جانی هستیم و سعادت داریم و… گفتم: این نام خانوادگی ماست.»