کرونا، پان و پانیک

کرونا، پان و پانیک

پنج شنبه ۱۵ خرداد - فرهنگی

تهران-ایرنا- ویروس کرونا با یکی از روایت‌های اسطوره‌ای وارد حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی شد، به نام «پان» شباهت‌های قابل بررسی دارد؛ کرونا از روش پانیک استفاده می‌کند و همانند پان، نخست به شکل پنهانی و مخفیانه نفوذ می‌کند و طعمه خود را که بی‌خیال مشغول کارهای روزمره خویش است، یک باره چنان غافلگیر می‌کند که راه نجاتی برای فرد باقی نمی‌گذارد. این پنهان کاری را می‌توان اصل نخست دوگانه پان-کرونا نامید.