گسترش همکاری‌های علمی علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه‌های فرانسه

گسترش همکاری‌های علمی علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه‌های فرانسه

سه‌شنبه 14 ژانویه ساعت 11:26 - علمی

توسعه همکاری‌های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دانشگاه‌های فرانسه با حضور نمایندگان علمی دانشگاه‌های لیون و استراسبورگ بررسی شد.