۲۱ هزار نفر قربانی کووید-۱۹ در جهان

۲۱ هزار نفر قربانی کووید-۱۹ در جهان

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اجتماعی

آمارها حاکی از آن است مجموع قربانیان بیماری کووید-۱۹ در جهان از ۲۱ هزار نفر فراتر رفت.