۴ آفتی که موفقیت داوطلبان کنکور را تهدید می‌کند

۴ آفتی که موفقیت داوطلبان کنکور را تهدید می‌کند

یکشنبه ۳۰ شهریور - اجتماعی

مشاور رئیس انجمن تغذیه ایران با اشاره به عوامل تغذیه‌ای موثر بر افزایش قدرت یادگیری، حافظه و تمرکز در امتحانات؛ در عین حال چهار آفت مهم تهدید کننده موفقیت داوطلبان کنکور در ایام امتحانات را تشریح کرد.