۲۵ کانون انتشار بوی نامطبوع در جنوب پایتخت ساماندهی شد